Nanopostřiky ve školách

Zástupci Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě, VŠB – Technické univerzity Ostrava, Ostravské univerzity a Státního zdravotního ústavu jednoznačně nedoporučují aplikaci nástřiku nanočástic oxidu titaničitého ve školách, v mateřských školách a ve všech dalších prostorách, kde lze předpokládat dlouhodobější výskyt této nejvnímavější populační skupiny. Zároveň doporučují regulovat používání těchto technologií ve vnitřním prostředí.

Oxid titaničitý (TiO2) ve formě nanočástic je aktivní materiál vyžadující pro průběh fotokatalýzy excitaci UV zářením. Té ale při použití čistého TiO2 nelze dosáhnout působením viditelného světla v interiéru. Vyžadovalo by to nanočástice dopovat dalšími prvky nebo zajistit osvit umělým zdrojem UV záření, což se pro školní, předškolní a v podstatě pro jakákoliv zařízení s přítomností osob rozhodně nedoporučuje. Účinnost fotokatalytického procesu závisí i na mnoha dalších faktorech, např. významné roli mikroklimatických podmínek (tlak, teplota).

Dalším aspektem účinnosti dané aplikace je nejasnost, jak může přítomnost nanočástic TiO2 na površích ve školách a školkách snížit šíření respiračního onemocnění, které se zcela minimálně šíří nepřímým kontaktem s kontaminovanými povrchy. Primárním zdrojem jsou přítomné osoby a k nákaze dochází následkem inhalační expozice.

Použití nástřiku nanočásticemi TiO2 a jeho nanoformy není doposud v ČR nijak regulováno. Pro vyhodnocení rizik z dlouhodobé expozice není zdaleka dostatečné množství podkladů. Dětská populace je přitom jednou z nejvnímavějších skupin, která je náchylnější k možnému vzniku chronických onemocnění. Navíc se u dětí imunitní systém teprve rozvíjí a vytváří. V případě prokázání příčinné souvislosti s negativními zdravotními dopady bude nutné používání některých sloučenin v nanoformě omezit nebo zakázat.

Aktuality

 
Easy To Read
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8
Web: zuova.cz