Informace o poskytování odborných stáží zdravotnických pracovníků (lékaři i nelékařská zdravotnická povolání)

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě (ZÚ Ostrava) poskytuje praktickou část specializačního vzdělávání na základě udělené akreditace Ministerstva zdravotnictví podle zákona č. 95/2004 Sb. a č. 96/2004 Sb. v těchto oborech:

Lékař

Akreditovaný obor Rozsah Platnost do:
Pracovní lékařství praktická část- základní pracovně lékařská služba, zdravotní rizika při práci 18.8.2026
Lékařská mikrobiologie praktická část – komplexní příprava v oboru včetně činnosti antibiotického střediska 6.7.2025

Odborný pracovník v laboratorních metodách

Akreditovaný obor Rozsah Platnost do:
Alergologie a klinická imunologie praktická část 30.11.2026
Mikrobiologie praktická část 31.5.2025
Ochrana a podpora veřejného zdraví praktická část 30.11.2025

Zdravotní laborant

Akreditovaný obor Rozsah Platnost do:
Alergologie a klinická imunologie praktická část 30.4.2025

Toto specializační vzdělávání se realizuje formou odborných stáží na jednotlivých pracovištích Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě (poskytovatel). Náplň a délka odborné stáže odpovídá rozsahu schváleného vzdělávacího programu. Uchazeči mohou požádat o realizaci celé praktické části vzdělávacího programu nebo jen jeho specifikované části.

Počet účastníků a termín stáže určuje vedoucí školicího pracoviště podle provozních možností příslušného pracoviště.

ZÚ Ostrava nezajišťuje účastníkům stáže ubytování, ani stravování.

Stáž nelze absolvovat bez řádně uzavřené smlouvy.

Postup k uskutečnění stáže

  1. Uchazeč požádá písemnou formou o umožnění odborné stáže a specifikuje požadavky na stáž. Tuto žádost zašle kontaktnímu pracovníkovi školicího pracoviště.
  2. Školicí pracoviště uchazeči sdělí, zda je schopno tyto požadavky splnit. Rozsahem stáže bude dána i cena. Po vzájemné konzultaci se upraví specifikace stáže.
  3. Na základě údajů vyplněných v žádosti o umožnění stáže připraví poskytovatel návrh smlouvy, která bude zaslána objednateli.
    Objednatelem je příslušné zdravotnické zařízení nebo fyzická osoba-stážista.
  4. V případě, že je dohoda uzavřena mezi ZÚ a fyzickou osobou-stážistou, je nutné, aby před nástupem na stáž žadatel doložil kopii pojištění odpovědnosti za škodu v občanském životě.
  5. Objednatel uhradí poskytovali sjednaný poplatek před započetím stáže na základě faktury vystavené poskytovatelem.
  6. Účastník absolvuje odbornou stáž v dohodnutém termínu.
  7. Po ukončení odborné stáže potvrdí školitel nebo vedoucí školicího pracoviště absolvování stáže do průkazu odbornosti (specializační index) a učiní záznam o provedených výkonech (logbook). Na žádost uchazeče vydá potvrzení o absolvování odborné stáže.

Ceník

Uskutečnění odborné stáže je možné za podmínky uzavření individuální smlouvy pro každého účastníka stáže a úhrady poplatku podle ceníku:

Poplatek (vč. DPH):

600 Kč/ den, max. 6.000 Kč/měsíc

Ceník se nebude uplatňovat v případě, pokud bude smlouvou stanoveno jinak.

Uvedené ceny se vztahují i na akreditované kvalifikační kurzy a stáže studentů.

Kontaktní pracovníci:

Školicí pracoviště Kontaktní údaje
Alergologie a klinická imunologie Mgr. Jan Martinek
tel. 596 200 224
e-mail: jan.martinek@zuova.cz
Mikrobiologie
(včetně virologie a parazitologie)
Mgr. Tereza Prokopová
tel. 596 200 425
e-mail: tereza.prokopova@zuova.cz
Pracovní lékařství
Základní pracovně lékařská péče Hodnocení zdravotních rizik při práci
MUDr. Anna Šplíchalová, PhD.
tel. 596 200 134, 596 200 258
e-mail: anna.splichalova@zuova.cz
Fyziologie práce
Hodnocení zdravotních rizik při práci
MUDr. Hana Lehocká, PhD.
tel. 596 200 332
e-mail: hana.lehocka@zuova.cz
Ochrana a podpora veřejného zdraví Šárka Nováková
tel. 596 200 199
e-mail: sarka.novakova@zuova.cz

Smluvní zajištění:

Mgr. Pavlína Pešková
tel. 596 200 449
e-mail: pavlina.peskova@zuova.cz

Žádost o umožnění odborné stáže:

žádost ke stažení

Aktuality

 
Easy To Read
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8
Web: zuova.cz