Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky - veřejná soutěž

CAFETERIA SYSTÉM pro Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

Vyhlašovatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou soutěž s výše uvedeným názvem dle § 1772 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dle pravidel pro veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku. Tímto Vás vyzývá k podání nabídky do této veřejné soutěže.

Předmětem veřejné soutěže je zabezpečení poskytování služeb v oblasti kulturního a sociálního rozvoje zaměstnanců Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě, a to prostřednictvím systému Cafeteria (dále jen „Cafeteria systém“) v rámci benefitů poskytovaných zaměstnavatelem prostřednictvím příspěvků z fondu kulturních a sociálních potřeb, v plném souladu se zákonem č.218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou Ministerstva financí č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů, a to v oblasti kultury, sportu, vzdělávání, rekreačního a zdravotního vyžití. Benefity budou mít formu bodů přidělených jednotlivým zaměstnancům. Pro účely čerpání bodů zaměstnanci bude mít jeden bod hodnotu 1,- Kč vč DPH. Předmětem veřejné soutěže je rovněž zajištění evidence těchto příspěvků a sledování jejich čerpání vyhlašovatelem.

Lhůta, místo a způsob podání nabídek

  • Nabídky musí být podány nejpozději do 13. 2. 2023, 12:00 hodin.
  • Nabídku je možné podat v písemné podobě v zalepené obálce s označením: „NEOTEVÍRAT - CAFETERIA SYSTÉM pro Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě.“
  • Otevírání obálek proběhne dne 13. 2. 2023 ve 13,00 hod. v místnosti č. 16 v sídle vyhlašovatele.
  • Účastník, který podal nabídku má právo se otevírání obálek zúčastnit osobně.
  • Nabídky, které nebudou doručeny ve stanovené lhůtě, nebudou do veřejné soutěže zařazeny.
  • Za okamžik podání nabídky se považuje její doručení na adresu Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Partyzánské náměstí 2633/7, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz.
  • Na nabídky doručené jiným způsobem bude nahlíženo, jako kdyby nebyly podány!

Bližší podmínky pro podání nabídky naleznete v dokumentu:

Aktuality

 
Easy To Read
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8
Web: zuova.cz