Rozšíření metod pro testování biocidní účinnosti dezinfekčních přípravků

Testování účinnosti biocidů na ZÚ se sídlem v Ostravě

Centrum klinických laboratoří Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě (ZÚ) nabízí širokou škálu vyšetření. Dlouhodobé zkušenosti a odborný potenciál umožňují další rozšiřování a rozvoj postupů využitelných v klinických a souvisejících odvětvích.

Vzrůstající všeobecný zájem o problematiku antimikrobiální účinnosti biocidů, zejména dezinfekčních prostředků používaných ve zdravotnictví, vedl k rozhodnutí rozšířit stávající spektrum prováděných testů stanovení baktericidního účinku, které jsou již řadu let úspěšně na pracovišti poskytovány. Pro úplné posouzení cidního účinku doplnilo Centrum klinických laboratoří zavedením akreditovaných postupů pro stanovení baktericidní, sporicidní, mykobaktericidní a virucidní aktivity chemických dezinfekčních přípravků.

Postupy prováděné podle ČSN EN jsou nutné pro dobrou orientaci v nabídce dezinfekčních a antiseptických příprav­ků výrobců a dodavatelů, jak to požaduje Směrnice EU 98/8/ ES z roku 1998 a Zákon 120/2002 Sb. v platném znění od roku 2013 o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh.

Spektrum prováděných testů ve zdravotním ústavu nyní po­krývá všechny požadavky na posouzení účinnosti produktů určených k dezinfekci rukou, k dezinfekci a vyššímu stupni dezinfekce zdravotnických prostředků a k dezinfekci ploch ve zdravotnických zařízeních a v ústavech sociální péče.

Testování baktericidní a sporicidní účinnosti provádí anti­biotické středisko v laboratoři nozokomiálních nákaz a dez­infekce (ČSN EN 1040, 13727, 14561, 14347 a 13704).

Testování mykobaktericidního (včetně tuberkulocidního) účinku dle ČSN EN: 14348, 14563, bylo zahájeno v rámci provozu laboratoře pro diagnostiku mykobakterií. V sou­časné době je vyšetření nabízeno jako součást komplexu testů. Zkoušení suspenzní metodou je vhodné pro tekuté nebo rozpustné dezinfekční prostředky. V další fázi může být rozšířeno o zkoušku na skleněném nosiči, která simuluje praktické podmínky použití.

Stanovení virucidního účinku podle ČSN EN 14476.2014 je zajišťováno specializovanou laboratoří testování virucidního účinku na tkáňových kultu­rách. Virucidní účinek pro tekuté a rozpustné dezinfekční přípravky je hodnocen na Polio-, Adeno- a Noroviru. Pro širší spektrum typu virů je možno zkoušky doplnit o virus bovinní virové dia­rrhey (BVDV) a vakcinie.

Laboratoře dále nabízejí možnost předběžného stanovení účinnosti. Orientační vyšetření může sloužit pro rozhodnutí o dalším komplexním testování, zejména u nových produk­tů. Tímto způsobem lze zjistit, zda produkt vykazuje biocid­ní účinky s dostatečnou bezpečnostní rezervou v prostředí zatíženém bílkovinami a dalšími organickými látkami.

Výsledky testů jsou poskytovány ve formě protokolu o zkoušce a popřípadě doplněny o interpretaci zjištěných úda­jů.

Výsledky testů je možno konzultovat osobně s pracovníky zodpovědnými za jednotlivá vyšetření.

Kontakty:

MUDr. Linda Stryjová. - Stanovení baktericidního účinku
596 200 355

Mgr. Vít Ulmann - Stanovení mykobaktericidního účinku
596 200 144

Mgr. Markéta Tietzová - Stanovení virucidního účinku
596 200 400

Aktuality

 
Easy To Read
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8
Web: zuova.cz