EBOLA

Upozornění pro zahraniční studenty po příjezdu ze západní Afriky a Konga, z oblastí výskytu horečky způsobené virem EBOLA Notification for foreign students upon coming from west Africa and Congo, from areas stricken by fevers caused by the EBOLA virus

V současné době jsou hlášeny epidemie onemocnění vyvolaného virem EBOLA, které postihují některé země západní Afriky (Guinea, Libérie, Sierra Leone, Nigérie) a Kongo.

Co je Ebola: závažné infekční onemocnění, které více než v polovině případů končí smrtí nemocného.

Jak se přenáší: přenáší se přímým kontaktem s krví nebo s jinými tělesnými tekutinami (například moč, sliny) od osoby nemocné Ebolou (živé či zemřelé). Onemocnění se přenáší i pohlavním stykem s osobou, která onemocnění prodělala a to i po 3 měsíce po vyléčení. Nakazit se onemocněním Ebola lze i kontaktem s volně žijícími zvířaty (opice, antilopy, netopýři).

Onemocnění se nepřenáší vzduchem.

Doba od nákazy do propuknutí příznaků je 2-21 dní.

Co dělat po návratu z rizikové oblasti: pokud cestujete z rizikové oblasti, po dobu 21 dní sledujte svůj zdravotní stav. V případě jakéhokoliv horečnatého onemocnění, nevysvětlitelné únavy, bolesti svalů, bolesti hlavy, bolesti v krku, průjmu, zvracení a následně krvácení je třeba vyloučit podezření, že by se mohlo o toto onemocnění jednat. Neopouštějte byt a kontaktujte ihned telefonicky svého ošetřujícího lékaře, popřípadě zdravotnickou záchrannou službu na telefonním čísle 155.

Dne 8. září 2014

Hlavní hygienik ČR

Some west African countries (Guinea, Liberia, Sierra Leone, Nigeria) and Kongo have currently announced Epidemics caused by the EBOLA virus.

What is Ebola : a serious infectious illness that ends with the death of the patient in more than half the cases.

How is it transmitted: It is transmitted through direct contact with blood or with other body fluids (such as urine, saliva) from people, dead or alive, afflicted by Ebola. The illness is also transmitted through sexual intercourse with a person who suffered from the illness, even up to 3 months after recovering. It is also possible to be infected by an originator of Ebola through contact with wild animals (monkeys, antelopes, bats).

The illness is not transmitted through the air.

The period from the infection to the outbreak of the symptoms is 2-21 days.

What to do when returning from a high-risk area: if you are travelling from a high-risk area, monitor your state of health for a period of 21 days. In the event of any febrile illness, inexplicable tiredness, muscle pain, headaches, a sore throat, diarrhoea, vomiting and subsequent bleeding it is necessary to rule out the suspicion that it could be due to this illness. Do not leave your flat and contact your doctor or medical emergency service (dial 155) by phone immediately.

8 September 2014

Chief Public Health Officer of the Czech Republic

Aktuality

 
Easy To Read
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8
Web: zuova.cz