Národní referenční laboratoř pro měření a hodnocení mikroklimatických podmínek

Národní referenční laboratoř se zabývá vlivem působení mikroklimatických podmínek na zdraví člověka. Mikroklimatické podmínky označované též jako tepelně vlhkostní podmínky jsou určeny teplotou, relativní vlhkostí a rychlostí proudění vzduchu. Jsou navzájem závislé; změna jedné z nich má za následek i změnu dalších dvou. Tyto fyzikální veličiny vymezují subjektivní pocit pohody či nepohody, v extrémních případech je lze posuzovat jako škodliviny s negativním vlivem na zdraví člověka. Rozhodující pro tepelný stav člověka je jeho tepelná bilance, tj. vztah mezi množstvím tepla jím produkovaného a množstvím tepla odváděného z organismu do okolního prostředí.

Tepelná zátěž je poté dána mikroklimatickými podmínkami, metabolickou produkcí organismu a izolačními vlastnostmi oděvu. V praxi se využívají dva druhy hodnocení tepelné zátěže v pracovním prostředí. Hodnocení gravimetrickou metodou, které popisuje odezvu konkrétního organismu na mikroklimatické podmínky a hodnocení výpočtovou metodou, pomocí které lze predikovat, jak mikroklimatické podmínky ovlivní lidský organismus při práci.

Popis služby

 • Poskytování poradenské, výchovné a konzultační služby pro pracovníky krajských hygienických stanic, laboratoří zdravotních ústavů a zaměstnavatelů.
 • Příprava, vývoj a ověřování standardních metod měření a hodnocení mikroklimatických podmínek na pracovištích.
 • Ověřování výsledných hodnot tepelně vlhkostních parametrů v pracovním prostředí.
 • Vědecko-výzkumná činnost.

Legislativa

 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění.
 • Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platném znění.
 • Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, v platném znění.
 • Vyhláška č. 180/2015 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích).

Technické normy

 • ČSN EN ISO 9920 - Ergonomie tepelného prostředí – hodnocení tepelné izolace oděvů a odporu oděvu proti odpařování.
 • ČSN EN ISO 7726 - Ergonomie tepelného prostředí – přístroje pro měření fyzikálních veličin.
 • ČSN EN ISO 9886 - Ergonomie – Hodnocení tepelné zátěže podle fyziologických měření.
 • ČSN EN ISO 8996 - Ergonomie tepelného prostředí – Určování metabolizmu.
 • ČSN EN ISO 7933 - Ergonomie tepelného prostředí – Analytické stanovení a interpretace tepelného stresu pomocí výpočtu tepelné zátěže.
 • Věstník č. 8/2013 – Ministerstvo zdravotnictví (mzcr.cz) - Metodický návod hlavního hygienika ČR pro měření mikroklimatických parametrů pracovního prostředí a vnitřního prostředí staveb.
 • Věstník 6/2022 – Ministerstvo zdravotnictví (mzcr.cz) – Zřízení, úprava a ukončení národní referenční laboratoře, národního referenčního centra a národního referenčního pracoviště.

Kontakty

Mgr. Tomáš ILLÉŠ – Vedoucí národní referenční laboratoře
731 452 877
tomas.illes@zuova.cz

Mgr. David GERLICH 
734 699 280
david.gerlich@zuova.cz

Aktuality

 
Easy To Read
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8
Web: zuova.cz