Národní referenční laboratoř pro měření a hodnocení mikroklimatických podmínek

NRL pro měření a hodnocení mikroklimatických podmínek, pracující pod vedením Prof. MUDr. Zdeňka Jiráka, CSc., má dlouholetou tradici. Závěry vědecko-výzkumných projektů této laboratoře se staly legislativním podkladem měření a hodnocení pracovně tepelné zátěže v oblasti pracovního prostředí zejména důlních pracovišť a hutních podniků od 70.let 20.století dodnes. Výzkumné práce jsou realizovány v unikátní klimatické komoře, která umožňuje sledovat vliv mikroklimatu na člověka v rozsáhlé škále tepelné i vlhkostní.

V současné době je činnost laboratoře zaměřena na studium vlivu nerovnoměrné tepelné zátěže v průběhu pracovního procesu. Ve spolupráci s Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, VŠB – TU, ČVUT a FZS OU se NRL podílí na výzkumném projektu, jehož cílem je ozřejmit vliv nerovnoměrné „radiačně-konvekční zátěže“ v rámci standardní psychické zátěže na spolehlivost výkonu, subjektivní pocit a odezvu fyziologických funkcí organismu.

Měření probíhá synchronně pomocí běžných kulových teploměrů a stereoteploměru, na jehož vývoji se laboratoř aktivně podílela. Stereoteploměr umožňuje segmentální měření radiační teploty, čímž je vyhodnoceno směrové působení tepla, míra horizontální i vertikální nerovnoměrnosti a ukazatelé klimatické pohody.

Výsledky výzkumu by se měly stát podkladem pro revizi legislativy, týkající se problematiky pracovně tepelné zátěže.

Závěry jednotlivých výzkumných etap jsou průběžně publikovány v domácím i zahraničním odborném tisku:

  • BERNATÍKOVÁ Š., JIRÁK Z., JOKL M., TOMÁŠKOVÁ H., ROSYPAL J., ŠEBESTA D., MALÝ S.: Response of Human Body to Irregular Radiation Load. Central European Journal of Public Health. Supplement, vol. 15 (JHEMI vol. 51) 2007, S24
  • JIRÁK Z., JOKL M.V., ŠEBESTA D., TOMÁŠKOVÁ H., BERNATÍKOVÁ Š., MALÝ S.: Use of Globe Stereo Thermometer for Evaluation of Irregular Radiation Load. Central European Journal of Public Health. Supplement, vol. 15 (JHEMI vol. 51) 2007, S24
  • JIRÁK Z., JOKL M.V., VAJNER L.,  TOMÁŠKOVÁ H., BERNATÍKOVÁ Š., ROSYPAL J., LEHOCKÁ H., KILIÁN V., MALÝ S.: Globe Stereo Thermometer – A New Device for Measurement of Irregular Radiation Load in the Environment and occupational Settings. Central European Journal of Public Health. Supplement, vol. 15 (JHEMI vol. 51) 2007, S29
  • MALÝ S., HLADKÝ A., JOKL M., JIRÁK Z., BERNATÍKOVÁ Š., PRAŽÁKOVÁ M., MACLOVÁ L., MALČÍKOVÁ K.: Influence of Combined Operation of Radiation and Convection Heat on Reliability of Professional Performance. Central European Journal of Public Health. Supplement, vol. 15 (JHEMI vol. 51) 2007, S21
  • JIRÁK Z., JOKL M.V., VAJNER L., TOMÁŠKOVÁ H., BERNATÍKOVÁ Š.,  ROSYPAL J., LEHOCKÁ H., KILIÁN V.: Využití kulového stereoteploměru pro hodnocení nerovnoměrné tepelné zátěže. Sborník souhrnů, XXVIII. kongres pracovního lékařství s mezinárodní účastí, Mladá Boleslav, 16.-18. 5. 2007, s. 93-94
  • Jirák, z. - Jokl, M.V. - vajner, L. - Tomášková, H. – bernatíková, Š. – Malý, S. – Lehocká, H. – Kilián, L.: Kulový stereoteploměr – nový přístroj pro měření a hodnocení nerovnoměrné tepelné zátěže. In České pracovní lékařství, 1, 2008. s. 12 – 16. ISSN 1212-6721
  • Jirák, z. - Jokl, M.V. - Šebesta, D. - Tomášková, H. – bernatíková, Š. – Malý, S.: Návrh hodnocení nerovnoměrné tepelné zátěže pomocí kulového stereoteploměru. In České pracovní lékařství, 2-3, 2008. s. 56 – 59. ISSN 1212-6721
  • Bernatíková, Š., - jirák, z. - Jokl, M.V. - Tomášková, H. – Malý, S. Kilián, L.: Nerovnoměrná tepelná zátěž – výsledky subjektivního hodnocení. In České pracovní lékařství, 2-3, 2008. s. 60 – 66. ISSN 1212-6721
  • JIRÁK Z., TOMÁŠKOVÁ H., JOKL M.V., BERNATÍKOVÁ Š., ŠEBESTA, D., MALÝ, S., KILIÁN V.: Odezva fyziologických ukazatelů na nerovnoměrnou radiační zátěž v experimentálních podmínkách. In České pracovní lékařství, 4, 2008. s. 125 - 130. ISSN 1212-6721


Obr.1 – Stereoteploměr Jokl – Jirák instalovaný v klimatické komoře ZÚ


Obr.2 –Klimatická komora ZÚ - zázemí

Kontaktní osoba:Prof. MUDr. Zdeněk Jirák, CSc.
Adresa elektronické pošty zdenek.jirak@osu.cz

Aktuality

 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8