PATY - Pollution and the Young

/Metaanalýza průřezových studií respiračního zdraví dětí a znečištění ovzduší/

Projekt v rámci V. RTD programu EU
Kontrakt č. QLRT-2001-02544
1. října 2002 – 30. září 2004

Dokumenty k projektu

Cíl projektu:

Získat soubor dat z 12 předchozích studií respiračních onemocnění dětí a znečištění ovzduší a vytvořit odhad vztahu mezi prašností, SO2 a NO2 a několika zdravotními výstupy včetně sípání a kašle adjustovanými o vliv pravděpodobných matoucích faktorů. Získat důkaz o nelineární závislosti dávky a zvláště, pokud se hypotéza potvrdí zjistit práh dávky, zjistit jestli je odpověď organismu individuálně odlišná vlivem socioekonomického statusu, atopie, diagnostikovaného astmatu. Zjistit heterogenitu vztahů a pokud možno odhalit příčinu odlišností. Zjistit vztahy mezi respiračním onemocněním a indikátory socioekonomického statusu a indikátory expozice vnitřnímu znečištění.

Vliv znečištění ovzduší na zdraví mládeže je stále nejasný.

Budou analyzována data ze 12 zemí rozdělených do 140 oblastí – celkem jsou k dispozici údaje o 67.445 dětech.

Bude ověřena kvalita údajů o zdravotním stavu a kvalita dat z měření koncentrací škodlivin (PM10, SO2 a NO2) v ovzduší a pak užita k víceúrovňové analýze vztahu dávka-účinek zvlášť pro každou škodlivinu i v kombinaci všech na respirační symptomy a plicní funkce.

Bude zjišťován podíl významného zdroje emisí a socioekonomického statusu na zdravotním riziku a pomocí indikátorů atopie bude zkoumán i podíl vnějšího a vnitřního znečištění.

Hlavní výstupy a výsledky projektu:

Zlepšená kvantifikace vlivu znečištění ovzduší na respirační onemocnění dětí, znalost zranitelných skupin uvnitř populace, určení relativního podílu jednotlivých škodlivin, stejně jako podílu znečištění vnitřního ovzduší, rizikových faktorů socioekonomického statusu a vlivu faktorů různých zemí na účinek znečištění. Hlavními výstupy budou odborné vědecké publikace, které budou zpracovány mezi 16 – 24 měsícem projektu.

Kritéria hodnocení úspěšnosti projektu:

Výsledky projektu budou podrobeny odbornému diskurzu k publikacím v odborných časopisech a k prezentacím na mezinárodních konferencích.

Finance:

Náklady projektu budou hrazeny převážně z prostředků EU. Kontraktoři poskytnou vybavení výpočetní technikou a všechny režie, které převýší režie rozpočtu projektu. Z prostředků EU bude uhrazeno 98 člověk/měsíců a 14 člověk/měsíců bude hrazeno zapojenými institucemi. Celková hodnota projektu je 686.404 EURO. Protože projekt je založen na analýzách existujících dat, největší položkou je úhrada práce lidí; zakoupení výkonného počítače ke zpracování velkého množství dat, náklady na cestovné pro účastníky 3 workshopů, a kontrolních návštěv ve studijních oblastech.

Propagace projektu:

Všechny studie, které jsou součástí připraveného projektu, patřily k největším dosud realizovaným, takže projekt sám o sobě vzbudí zájem odborné veřejnosti. Metodika projektu bude předmětem sdělení na nejbližší světové konferenci Společnosti pro environmentální epidemiologii /Pearth 2003/, která je odbornou platformou, na níž také budou prezetovány výsledky projektu.

Partneři:

Partner číslo Název instituce Pracoviště Hlavní řešitel
1 LSHTM Coordinator Environmental Epidemiology Unit, London School of Hygiene and Tropical Medicine, UK Tony Fletcher
2 IRAS-EOH Institute for Risk Assessment Sciences, Utrecht University, Utrecht, Netherlands Gerard Hoek
3 DEP Department of Epidemiology, Health Authority RM-E,  Rome, Italy Francesco Forestiere
4 GSF GSF National Research Centre for Environment and Health, Institute of Epidemiology, Neuherberg, Germany Joachim Heinrich
5 IEH-UV Institute of Environmental Health, University of Vienna, Austria Manfred Neuberger
6 UNI BS Institute of Social and Preventive Medicine, University of Basel, Switzerland Charlotte Braun
7 NCHMEN Environmental Health Unit, National Centre of Hygiene, Medical Ecology and Nutrition, Sofia, Bulgaria Bojidar Nikiforov
8 RIH Department of Health Impact Assessment,Regional Institute of Hygiene, Ostrava, Czech Republic Hana Slachtova
9 NCPH National Institute of Environmental Health,Jozsef Fodor National Center of Public Health, Budapest, Hungary Peter Rudnai
10 SHI State Health Institute, Banská Bystrica, Slovakia Eleonora Fabianova
11 IOMEH Epidemiology Department, Institute of Occupational Medicine and Environmental Health, Sosnowiec, Poland Renata Zlotkowska
12 RIVM National Institute of Public Health and Environmental Protection (RIVM), Bilthoven, The Netherlands Danny Houthuijs

Navíc mimo rozpočet projektu se budou účastnit:

Harvard School of Public Health, Boston, USA
Ural Regional Centre for Environmental Epidemiology, Jekatěrinburg, Rusko

Kontaktní osobaMgr. Hana Šlachtová
Telefon 596 200 447
Adresa elektronické pošty hana.slachtova@zuova.cz

Aktuality

 
Easy To Read
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8
Web: zuova.cz