Projekt SHMŽ - Zpracování strategické hlukové mapy železnic

Hlukovým mapováním se rozumí prezentace údajů o stávající nebo předpokládané hlukové situaci s použitím hlukového indikátoru, která ukazuje překročení jakékoli příslušné platné mezní hodnoty, počet postižených osob v uvažované oblasti nebo počet obydlí vystavených definovaným hodnotám hlukového indikátoru v uvažované oblasti. Směrnice 2002/49/ES ukládá členským státům, aby zajistily nejpozději do 30. června 2007 zpracování strategických hlukových map, které zdokumentují situaci na jejich území v předcházejícím kalendářním roce pro všechny aglomerace s více než 250 000 obyvateli a pro všechny hlavní silnice, po kterých projede více než šest miliónů vozidel za rok, hlavní železniční trati, po kterých projede více než 60 000 vlaků za rok, a pro hlavní letiště civilní letiště určené členským státem, které má více než 50 000 vzletů nebo přistání za rok.

Na základě smlouvy č. S-430-237/2005 mezi Ministerstvem dopravy ČR a Ministerstvem zdravotnictví ČR o financování projektu „Mapování významného hlukového zatížení obyvatel ČR podél významných dopravních cest, významných letišť a v rámci aglomerací různými typy dopravy. Zpracování hlukových map“ v rámci operačního EU programu INFRASTRUKTURA (priorita 2 - Snížení negativních důsledků dopravy na životní prostředí, opatření 2.4) a Rozhodnutí č. 2/05 MEZ-HEM o účelovém navýšení příspěvku na činnost ze státního rozpočtu ČR na rok 2005 byla zpracováním strategické hlukové mapy železnic pověřena Národní referenční laboratoř pro užití GIS v ochraně a podpoře veřejného zdraví (NRL pro GIS) ve Zdravotním ústavu se sídlem v Ostravě.

Řešitel projektu:

Ing. Jiří Michalík, Ph.D. tel. 596 200 213

Odborní spolupracovníci řešitele:

Mgr. Hana Šlachtová Telefon 596 200 447
RNDr. Pavla Polaufová Telefon 596 200 143
Ing. Hana Tomášková Telefon 596 200 140

Trvání projektu

2005 - 2006

Aktuality

 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8