Projekt: „Studie úmrtnosti a nemocnosti z kardiálních a respiračních příčin ve vztahu ke znečištění ovzduší PM10 na území Ostravy“

logo MS Kraj

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě (ZÚ) se stal řešitelem projektu Studie úmrtnosti a nemocnosti z kardiálních a respiračních příčin ve vztahu ke znečištění ovzduší PM10 na území Ostravy spolufinancovaného dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje (MSK).

Projekt navazuje na předchozí projekt ZÚ, teoretickou analýzu vztahu zdravotních ukazatelů a koncentrací PM10, jíž byly zjištěny významné korelace pro úmrtí na onemocnění dýchací soustavy, úmrtí na kardiovaskulární onemocnění a hospitalizace na onemocnění dýchací soustavy ve věkové skupině 25-59 let (Tomášková H., Tomášek I., Šlachtová H., Šebáková H.: Odhad vlivu koncentrací PM10 na úmrtnost a nemocnost obyvatel Ostravy v průběhu smogových epizod. Hygiena. 2011;56(1):5-10).

Cílem projektu financovaného z rozpočtu MSK je ověření výpočtů založených na hodnotách celkové úmrtnosti a nemocnosti z kardiálních a respiračních příčin (dále úmrtnosti) udávaných Světovou zdravotnickou organizací u ostravské populace. Úmrtnost bude hodnocena ve vztahu ke krátkodobým koncentracím PM10 v letech 2010 – 2012 na základě skutečných denních počtů úmrtí a počtu hospitalizací v ostravských nemocnicích na uvedené příčiny. Návazně budou analyzovány rozdíly mezi předchozími teoretickými výpočty a reálnými hodnotami platnými pro ostravskou populaci. Celý projekt bude realizován v období listopad 2013 – březen 2014. První výsledky budou zveřejněny v červnu 2013.

Protože se úmrtnost a nemocnost jednotlivých populací liší v závislosti na životním stylu, genetické zátěži, socioekonomickém statusu i v závislosti na dlouhodobém působení prostředí, nelze bezvýhradně vztahovat výsledky meta-analýz z velkých západoevropských a amerických studií na českou populaci, resp. populaci Ostravy.

Pokud budou zjištěny významné rozdíly teoreticky vypočtené a reálně zjištěné nemocnosti a úmrtnosti, bude nutné provést podrobnou analýzu za delší časové období, která bude zohledňovat i další možné ovlivňující faktory. Na základě zjištěných výsledků by se měla stanovit hodnota vztahu mezi dávkou a účinkem platná pro obyvatelstvo Ostravy, která by byla použitelná pro orgány státní správy při hodnocení dopadu znečištění ovzduší na zdraví.

Aktuality

 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8