Srovnání standartních vyšetřovacích metod s rapid testem pro průkaz Trichomonas vaginalis

Datum: 25.04.2024

Cílem testu bylo zhodnotit citlivost rapid testu pro diagnostiku Trichomonas vaginalis. Pracovali jsme s axenickými kulturami a do testu zahrnuli tři metody: mikroskopické odečítání barveného preparátu a kultivační vyšetření jako zástupce standartních vyšetřovacích metod  a testovaný rapid test.

Popis metod

  • Mikroskopické odečítání barveného preparátu: suchý poševní nátěr fixovaný na podložní sklo a barvený dle Giemsa-Romanowski
  • Kultivační vyšetření: mikroskopická diagnostika ze Szenešových půd, odečet v 1. až 7. dni kultivace
  • Rapid test: rychlý  imunochromatografický test Trichomonas Rapid Test od firmy  OSOM

Metodika laboratorního zpracování

Provedli jsme postupně se zvyšující ředění 24 hodinové axenické kultury Trichomonas vaginalis.

U každého ředění jsme zjistili množství TV v inokulační dávce 10 µl (viz výsledná tabulka).

Vytvořili jsme tři alikvoty od každého ředění a provedli výše uvedená vyšetření. Odečty výsledků jsme zaznamenali do databáze.

Test jsme prováděli ve třech sériích, vždy  po 14 vzorcích + pozitivní/negativní kontrola. V tabulce 1 je  každá série označená jinou barvou.

Tab. 1 Výsledky testů v závislosti na počtu TV/10 µl
  ředění TV1 TV2 TV3 R1 R2 R3 G1 G2 G3 K1 K2 K3
1 PK 38 550 33 350 19 200 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1:10 9 700 8 050 1 150 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1:30 3 000 1 200 80 1 1 0 1 1 1 1 1 1
4 1:50 1 500 1 350 300 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1: 70 300 500 100 1 1 0 1 1 1 1 1 1
6 1:100 500 500 50 1 1 0 1 1 1 1 1 1
7 1:200 100 150 50 1 1 0 1 1 1 1 1 1
8 1:300 200 100 25 1 0 0 1 1 0 1 1 1
9 1:500 50 50 25 0 0 0 1 1 0 1 1 1
10 NK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Popis tabulky

Provedeny tři série vyšetření, série 1-3 označeny barevně.

TV1-TV3  počet trichomonád na 10 µl v sérii 1-3

R1-R3  rapid test vyšetření rapid testem v sérii 1-3;0=NEGATIVNÍ,1=POZITIVNÍ

G1-G3  mikroskopický odečet po obarvení v sérii 1-3;0=NEGATIVNÍ,1=POZITIVNÍ

K1-K3  kultivační vyšetření v sérii 1-3;0=NEGATIVNÍ,1=POZITIVNÍ

PK pozitivní kontrola

NK negativní kontrola

Metodika statistického zpracování

Pro popis dat byla použita základní popisná statistika (medián, ar. průměr, směrodatná odchylka (sd), minimální a maximální hodnota).

Pro grafické znázornění byly použity krabicové grafy (dolní hrana krabice je 25. percentil, uvnitř krabice – medián, horní hrana krabice je 75. percentil).

Počty TV/10 µl byly kategorizovány na dvě skupiny 0 (neg.)/>0 (poz.). Srovnání s uvedenými kategoriemi a výsledky testů byly hodnoceny pomocí testu symetrie na hladině významnosti 5 %. Kvalita testu byla hodnocena na základě senzitivity, specificity a dále byla vyjádřena pozitivní a negativní prediktivní hodnota. Pro úplnost je uvedena také area pod ROC křivkou (max. hodnota 1, čím vyšší hodnota, tím lepší shoda výsledků).

Pro vyhodnocení byl použit program Stata verze 17.

Výsledky

1. Popis počtu TV/10

Rapid test hodnotil negativní výsledky v rozmezí 0-100 TV/10 µl, pozitivní  výsledky  od 100 a do
38 550 (tab. 2, obr. 1).

Tab. 2 Základní charakteristiky počtu TV/10 µl dle výsledků Rapid testu, mikroskopie a kultivace
Počet TV/10 µl počet medián ar. průměr sd min. max.
Celkem   30 250 4004,3 9580,3 0 38550
Rapid Negativní 12 50 44,2 36,0 0 100
  Pozitivní 18 1175 6644,4 11752,4 100 38550
Giemsa Negativní 5 0 10 13,7 0 25
  Pozitivní 25 500 4803,2 10340,0 50 38550
Kultivace Negativní 3 0 0 0 0 0
  Pozitivní 27 300 4449,3 10015,8 25 38550
Grafické znázornění počtu TV/10 µl dle výsledků Rapid testu, mikroskopie a kultivace

2. Srovnání výsledků a kategorií dle počtu TV/10 µl

Na základě statistického vyhodnocení byl zjištěn statisticky významný rozdíl (p = 0,002) mezi výsledky Rapid testu a kategoriemi počtu TV/10 µl. Z 27 vzorků s počtem TV/10 µl větším než 0 bylo 9 (33 %) vyhodnoceno jako falešně negativní (tab. 3).

Ostatní metody se statisticky významně od kategorií dle počtu TV/10 ul nelišily. U kultivace byla zjištěna 100% shoda, u mikroskopického vyšetření Giemsa byly zjištěny 2 falešně negativní vzorky.

Tab. 3 Přehled výsledků testů v závislosti na počtu TV/10 µl
    počet TV/10 µl    
Test kategorie 0 >0 Celkem p-hod.*
Celkem   3 27 30  
Rapid neg. 3 9 12 0,003
  poz. 0 18 18
Giemsa neg. 3 2 5 0,157
  poz. 0 25 25
Kultivace neg. 3 0 3 1,000
  poz. 0 27 27

*neparametrický test symetrie

3. Senzitivita a specificita

Senzitivita u Rapid testu byla 67 %, specificita 100 %. Negativní prediktivní hodnota byla jen 25 %. A tomu odpovídá také hodnota plochy pod ROC křivkou 0,833 (tab. 4).

Nejsenzitivnější je metoda kultivace (100 %) a tomu také odpovídá nejvyšší hodnota plochy pod ROC křivkou 1.

Tab. 4 Vyhodnocení kvality testů vzhledem k počtu TV/10 µl
    Bodový odhad 95% IS
Počet TV/ 10 µl >0 90,0 % 73,4 % 97,9 %
Rapid Sensitivity 66,7 % 46,0 % 83,5 %
  Specificity 100 % 29,2 % 100 %
  PPV 100 % 81,5 % 100 %
  NPV 25,0 % 5,5 % 57,2 %
  ROC area 0,833 0,743 0,924
Giemsa Sensitivity 92,6 % 75,7 % 99,1 %
  Specificity 100 % 29,2 % 100 %
  PPV 100 % 86,3 % 100 %
  NPV 60 % 14,7 % 94,7 %
  ROC area 0,963 0,913 1
Kultivace Sensitivity 100 % 87,2 % 100 %
  Specificity 100 % 29,2 % 100 %
  PPV 100 % 87,2 % 100 %
  NPV 100 % 29,2 % 100 %
  ROC area 1 1 1

IS – interval spolehlivosti, PPV – pozitivní prediktivní hodnota, NPV – negativní prediktivní hodnota, ROC area – plocha pod Receiver Operating Characteristic křivkou

Shrnutí statistického zpracování

Srovnání testu bylo povedeno na 30 vzorcích, kdy počty TV/10 µl se pohybovaly od 0 do 38 550. Celkem u 3 (10 %) vzorků byla hodnota 0, tyto vzorky byly označeny jako negativní.

Rapid test vyhodnotil jako pozitivní vzorky od hodnoty 100. Výsledky Rapid testu se významně lišily od hodnocení dle kategorií dle počtu TV/10 µl.

Senzitivita Rapid testu vyšla 67 % (95% IS: 46,0-83,5 %). Specificita 100 %.

Nejsenzitivnější test je kultivace (100 %).

Závěr

Rapid test od firmy Osom nás překvapil svou citlivostí, neboť jako pozitivní vzorky vyhodnotil již  vzorky s objemem 100 TV/ 10µl. 

Z našeho pohledu, vzhledem k jednoduchosti a rychlosti testu, vidíme jeho využití v ordinacích gynekologů nebo ve volném prodeji v lékárnách k samotestování.

Pro klinické  laboratoře jednoznačně doporučujeme ponechat zlatý standart ve vyšetřování Trichomonas vaginalis, tj. mikroskopické vyšetření poševního stěru barveného dle Giemsa – Romanowski spolu s kultivací T.vaginalis. Možná je také  PCR diagnostika v rámci STD panelu.

 

MVDr. Romana Mašková, Mgr. Danuše Vaňková,  doc. Ing. Hana Tomášková, Ph.D.

Aktuality

 
Easy To Read
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8
Web: zuova.cz