Odborné články a publikace

15. 4. 2019

Pylová informační služba (PIS) sleduje obsah pylu a spor plísní ve venkovním ovzduší. Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě provozuje dvě stanice monitoringu pylových zrn. V Kraji Vysočina ve městě Jihlava a Moravskoslezském kraji ve městě Ostrava.

 
2. 12. 2016

Díky metodám moderní medicíny je dnes náhrada kloubu kloubní náhradou běžnou operací. Pacientům zlepšuje kvalitu života a přináší zachování funkce kloubu. Nepříjemnou a závažnou komplikací jsou infekce implantované kloubní náhrady. Pokud už infekce vznikne, není léčba jednoduchá. Uvolnění kloubní náhrady může být infekčního původu, ale i aseptické nebo způsobené mechanickou závadou.

 
3. 11. 2016

Národní referenční laboratoř (NRL) pro arboviry při Zdravotním ústavu se sídlem v Ostravě je jedinou laboratoří v ČR, která provádí komplexní spektrum diagnostických metod na průkaz infekce virem Zika.

 
3. 2. 2016

Přehled současných znalostí problematiky onemocnění Zika a jeho původce.

 
19. 10. 2015

Seznamte se s Noroviry

 
10. 9. 2015
Ve dnech 13.8. a 17.8.2015 provedla Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje kontrolu jakosti vody ve vodní nádrži Brušperk včetně ověření výskytu plžů v nádrži. Ve spolupráci s laboratoří Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě byla u plžů nalezených v nádrži prokázána přítomnost larválních stádií ptačích schistosom rodu Trichobilharzia, které jsou původci cerkáriové dermatitidy.
 
13. 10. 2012

Oxid siřičitý je bezbarvý reaktivní dráždivý plyn, snadno rozpustný ve vodě. Zdrojem emisí do ovzduší jsou hlavně elektrárny a doprava. V ovzduší, zejména na povrchu částic v přítomnosti kovových katalyzátorů, podléhá SO2 oxidaci na oxid sírový, kyselinu sírovou a sulfáty, tvořící hlavní podíl kyselé složky pevného a kapalného aerosolu. Z ovzduší je oxid sírový a produkty jeho oxidace odstraňován mokrou a suchou depozicí.

 
16. 2. 2012
Zpravodaj Centra mikrobiologie, parazitologie a imunologie Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě má za cíl seznamovat s novinkami a aktuálními problémy, kterými se naše specializovaná pracoviště zabývají, s projekty, na jejíž realizaci se podílíme, ale zejména s nabídkou prohloubení spolupráce s našími kolegy.
 
30. 1. 2012
MUDr. Vladimír Plesník ukončil dlouholeté vydávání studijních materiálů (SM), které připravoval po dobu svého zaměstnání a posléze i v důchodu.
 
7. 11. 2011
Pachy pocházející z lagun Ostramo jsou vícesložkovou směsí těkavých organických látek a sloučenin síry (oxid siřičitý, sirovodík, merkaptany atd.). V konkrétních epizodách dominuje oxid siřičitý, který je poté nutno hodnotit jako chemické individuum. Charakter zápachu z lagun může být proto od olejnatého, dehtového až po sirný. Působení celé směsi při nízkých koncentracích na zdraví je složité, v případě, že převládne některá konkrétní látka, je nutné posouzení vzhledem k limitům, resp. určení zdravotního rizika. V každém případě jsou však pachové látky z lagun významným stresovým faktorem a snižují životní pohodu.
 
20. 9. 2011
Při stanovení diagnózy trichomonóza je zájmem gynekologa nebo urologa, podobně jako u každé STD, urychlit diagnostiku tak, aby k potvrzení nebo vyvrácení předpokládaného výskytu Trichomonas vaginalis mohlo dojít již při první návštěvě v ordinaci.
 

Aktuality

 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8