Srovnání vyšetřovacích metod pro průkaz Trichomonas vaginalis

Datum: 08.03.2023

Cílem testu bylo zhodnotit citlivost metod využívaných pro diagnostiku Trichomonas vaginalis. Pracovali jsme s axenickými kulturami a do testu zahrnuli čtyři metody: rapid test, vyšetření PCR, mikroskopické odečítání barveného preparátu a kultivační vyšetření.

Popis metod

  • Rapid test: rychlý imunochromatografický test Trichomonas vaginalis card od firmy  InterMedical
  • Vyšetření PCR: Multiplexní PCR v reálném čase soupravou Allplex STI Essential Assay od firmy Seegene
  • Mikroskopické odečítání barveného preparátu: suchý poševní nátěr fixovaný na podložní sklo a barvený dle Giemsy-Romanowského
  • Kultivační vyšetření: mikroskopická diagnostika ze Szenešových půd, odečet v 1. až 7. dni kultivace

Metodika laboratorního zpracování

Provedli jsme postupně se zvyšující ředění 24 hodinové axenické kultury Trichomonas vaginalis. U každého ředění jsme zjistili množství TV v inokulační dávce 10 µl (viz výsledná tabulka).

Vytvořili jsme čtyři alikvoty od každého ředění a provedli výše uvedená vyšetření. Odečty výsledků jsme zaznamenali do databáze.

Test jsme prováděli ve třech sériích, vždy  po 17 vzorcích + 2 negativní kontroly. V tabulce 1 je  každá série označená jinou barvou.

Výsledná tabulka

Tab. 1 Výsledky testů v závislosti na počtu TV/10 µl
  ředění TV1 TV2 TV3 R1 R2 R3 C1 C2 C3 G1 G2 G3 K1 K2 K3
0     13 850 14 000 10 350 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1: 2 6 650 10 900 8 300 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1: 3 4 100 5 650 8 550 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1: 4 4 750 3 150 4 300 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1: 5 2 800 2 600 2 700 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1: 6 3 200 3 100 4 450 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 1: 7 2 950 3 200 3 600 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 1: 8 1 550 1 750 1 400 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 1: 9 2300 1800 5150 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9 1:10 1850 1750 2100 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10 1:15 1150 750 550 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11 1:20 600 950 800 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12 1:30 1000 900 650 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13 1:40 400 300 450 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14 1:50 1050 500 400 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15 1:100 400 300 950 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1
16 1:500 100 100 100 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1
17 NEG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 NEG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Popis tabulky

Provedeny tři série vyšetření, série 1-3 označeny barevně.

TV1-TV3  počet trichomonád na 10 µl v sérii 1-3

R1-R3  rapid test vyšetření rapid testem v sérii 1-3;0=NEGATIVNÍ,1=POZITIVNÍ

C1-C3  PCR vyšetření v sérii 1-3;0=NEGATIVNÍ,1=POZITIVNÍ

G1-G3  mikroskopický odečet po obarvení v sérii 1-3;0=NEGATIVNÍ,1=POZITIVNÍ

K1-K3  kultivační vyšetření v sérii 1-3;0=NEGATIVNÍ,1=POZITIVNÍ

Metodika statistického zpracování

Pro popis dat byla použita základní popisná statistika (medián, ar. průměr, směrodatná odchylka (sd), minimální a maximální hodnota).

Pro grafické znázornění byly použity krabicové grafy (dolní hrana krabice je 25. percentil, uvnitř krabice – medián, horní hrana krabice je 75. percentil).

Počty TV/10 µl byly kategorizovány na dvě skupiny 0 (neg.)/>0 (poz.). Srovnání s uvedenými kategoriemi a výsledky testů byly hodnoceny pomocí testu symetrie na hladině významnosti 5 %. Kvalita testu byla hodnocena na základě senzitivity, specificity a dále byla vyjádřena pozitivní a negativní prediktivní hodnota (PPV resp. NPV), bodové odhady byly doplněny 95% intervaly spolehlivosti (IS). Pro úplnost je uvedena také area pod ROC křivkou (max. hodnota 1, čím vyšší hodnota, tím lepší shoda výsledků). Pro vyhodnocení byl použit program Stata verze 17.

Výsledky statistického zpracování

1. Popis počtu TV/10 µl dle výsledků testů

Rapid test hodnotil negativní výsledky v rozmezí 0-1750 TV/10 µl, pozitivní  výsledky  od 1800 a do 14050 (tab. 2, obr. 1).

Tab. 2 Základní charakteristiky počtu TV/10  µl dle výsledků Rapid testu, PCR, mikroskopie - Giemsa a kultivace
Počet TV/10  µl počet medián ar. průměr sd min. max.
Celkem   57 1550 2722,8 3363,1 0 14000
Rapid Negativní 31 500 608,1 532,1 0 1750
  Pozitivní 26 3850 5244,2 3583,1 1800 14000
PCR Negativní 6 0 0 0 0 0
  Pozitivní 51 1800 3043,1 3416,6 100 14000
Giemsa Negativní 8 0 25 46,3 0 100
  Pozitivní 49 1850 3163,3 3432,8 100 14000
Kultivace Negativní 8 0 50 106,9 0 300
  Pozitivní 49 1850 3159,2 3436,4 100 14000
Grafické znázornění počtu TV/10  µl dle výsledků Rapid testu, PCR, mikroskopie - Giemsa a kultivace

Obr. 1 Grafické znázornění počtu TV/10  µl dle výsledků Rapid testu, PCR, mikroskopie - Giemsa a kultivace

2. Srovnání výsledků a kategorií dle počtu TV/10 µl

Na základě statistického vyhodnocení byl zjištěn statisticky významný rozdíl (p < 0,001) mezi výsledky Rapid testu a kategoriemi počtu TV/10  µl. Z 51 vzorků s počtem TV/10  µl bylo 25 (49 %) vyhodnoceno jako falešně negativní (tab. 3).

Ostatní metody se statisticky významně od kategorií dle počtu TV/10  µl nelišily. U PCR byla zjištěna 100% shoda, u vyšetření Giemsa a kultivace byly zjištěny 2 falešně negativní vzorky (tab. 2).

Tab. 3 Přehled výsledků testů v závislosti na počtu TV/10  µl
    počet TV/10 µl    
Test kategorie 0 >0 Celkem p-hod.*
Celkem   6 51 57  
Rapid neg. 6 25 31 <0,001
  poz. 0 26 26
PCR neg. 6 0 6 1
  poz. 0 51 51
Giemsa neg. 6 2 8 0,157
  poz. 0 49 49
Kultivace neg. 6 2 8 0,157
  poz. 0 49 49

*neparametrický test symetrie

Senzitivita a specificita

Senzitivita u Rapid testu byla 51 %, specificita 100 %. Negativní prediktivní hodnota byla jen 19,3 %. A tomu odpovídá také hodnota plochy pod ROC křivkou 0,755 (tab. 4).

Nejsenzitivnější je metoda PCR (100 %) a tomu také odpovídá nejvyšší hodnota plochy pod ROC křivkou 1.

Tab. 4 Vyhodnocení kvality testů vzhledem k počtu TV/10  µl
    Bodový odhad 95% IS
Počet TV/ 10  µl >0 89,5 % 81,5 % 97,4 %
Rapid Sensitivity 51,0 % 38,0 % 64,0 %
  Specificity 100 % 54,1 % 100 %
  PPV 100 % 86,8 % 100 %
  NPV 19,3 % 7,5 % 37,5 %
  ROC area 0,755 0,686 0,824
PCR Sensitivity 100 % 93 % 100 %
  Specificity 100 % 54,1 % 100 %
  PPV 100 % 93 % 100 %
  NPV 100 % 54,1 % 100 %
  ROC area 1 1 1
Giemsa Sensitivity 96,1 % 86,5 % 99,5 %
  Specificity 100 % 54,1 % 100 %
  PPV 100 % 92,7 % 100 %
  NPV 75 % 34,9 % 96,8 %
  ROC area 0,98 0,95 1
Kultivace Sensitivity 96,1 % 86,5 % 99,5 %
  Specificity 100 % 54,1 % 100 %
  Positive 100 % 92,7 % 100 %
  Negative 75 % 34,9 % 96,8 %
  ROC area 0,98 0,95 1

IS – interval spolehlivosti, PPV – pozitivní prediktivní hodnota, NPV – negativní prediktivní hodnota, ROC area – plocha pod Receiver Operating Characteristic křivkou

Shrnutí statistického zpracování

Srovnání testu bylo povedeno na 57 vzorcích, kdy počty TV/10  µl se pohybovaly od 0 do 14 000. Celkem u 6 (10,5 %) vzorků byla hodnota 0, tyto vzorky byly označeny jako negativní.

Rapid test vyhodnotil jako pozitivní vzorky až od hodnoty 1800. Výsledky Rapid testu se významně lišily od hodnocení dle kategorií v závislosti na počtu TV/10  µl. Senzitivita Rapid testu byla pod 50 %, přesně 49,1 %. Specificita byla 100 %.

Nejsenzitivnější test je PCR (100 %).

Výsledky srovnání diagnostických metod, diskuze

Metoda PCR, kultivace a mikroskopický odečet zachytily trichomonády v ředění 1:500 (100 TV/10 µl). Rapid test vykázal slabou reakci v ředění 1:10 (1 800 TV/10 µl). Metody PCR, mikroskopický odečet barveného preparátu a kultivace byly o řád (50x) citlivější než rychlotest. Co se týká zhodnocení finanční nebo pracovní náročnosti metod, nejjednodušší postup má provedení rychlotestu při střední finanční zátěži. Metoda mikroskopického odečtu barveného nátěru a kultivace jsou náročné na pracovní postup  a erudici odečítajícího pracovníka, jsou však dle aktuálního ceníku nejméně nákladné. Naopak, ekonomicky nejnákladnější je PCR vyšetření při nutnosti dodržení vysokého laboratorního standardu.

Usuzujeme, že rapid testy by mohly mít smysl v ordinacích gynekologů díky jednoduchému  a rychlému potvrzení původce u indikovaných klinických nálezů vzhledem ke 100% pozitivní prediktivní hodnotě, ale je nutné brát k úvahu v případně negativního výsledků jejich velmi nízkou negativní prediktivní hodnotu. Pro širší a přesnější diagnostiku doporučujeme u pacientek provádět poševní stěry pro mikroskopické a kultivační vyšetření nebo odběry na PCR vyšetření v rámci panelu STD.

Závěr

Vzhledem k poměru citlivosti a finanční náročnosti doporučujeme pokračovat v uznávaném standardu mikroskopického odečítání preparátu barveného dle Giemsa - Romanowski spolu s kultivací.

MVDr. Romana Mašková, Mgr. Danuše Vaňková, Mgr. Michaela Kantorová, doc. Ing. Hana Tomášková, Ph.D.

Aktuality

 
Easy To Read
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8
Web: zuova.cz