Možnosti mikrobiologické diagnostiky dávivého kašle

Vzhledem ke zvyšujícímu se výskytu onemocnění pertusí v  České republice přinášíme shrnutí možností průkazubakteriíBordetella pertussis a Bordetella parapertussis v  Centru klinických laboratoří Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě.

Kultivační průkaz B. pertussis nebo B. parapertussis zůstává nadále metodou  volby pro diagnózu dávivého kašle. Provádí se na oddělení bakteriologie a mykologie (laboratoř pro diagnostiku respiračních nákaz). Ke kultivačnímu vyšetření se doporučuje výtěr z nasopharyngu tampónem na drátu v transportním médiu s aktivním uhlím (odběrové soupravy dodává lékařům Zdravotní ústav zdarma). Odběr materiálu na kultivaci se provádí před zahájením antibiotické léčby. Největší záchytnost je v katarálním stádiu a v prvních dnech paroxysmálního stádia onemocnění. Na průvodce je nutno zřetelně označit cílené vyšetření na pertusi (běžné kultivační vyšetření výtěru z HCD pertusi neodhalí).

Vzorek inkubujeme po dobu 7 dnů. B. pertussis vyrůstá za 48-72 hodin, B. parapertussis do 48 hodin.

Odebraný materiál je nutné transportovat do laboratoře co nejdříve, nejpozději však do 24 hodin od odběru. Odebraný materiál se uchovává při pokojové teplotě. Výtěry se kultivují vždy na čerstvě připravené půdy. O požadavku na kultivační vyšetření informujte proto ihned telefonicky laboratoř. U plánovaných odběrů prosíme nahlásit požadavek vyšetření den předem.

Nazopharyngeální odběr

 • Tampon jemně zasunout přes nosní průduch až k zadní stěně nasopharyngu. Zde ponechat několik sekund za současného otáčení tak, aby co nejvíce nasákl slizničním sekretem.
 • Je důležité zachovat horizontální směr, ne vertikální.
 • Vzdálenost zavedení tampónu se měří od ušního lalůčku po vchod nosu a vydělí se dvěma.
 • Vzdálenost zasunutí tampónu je dobré měřit zvláště u malých dětí.

Odběrová souprava určená ke kultivaci

Průkaz DNA metodou PCR

Oddělení molekulární biologie Vám nabízí možnost průkazu DNA B. pertussis a B. parapertussis metodou real-time PCR (polymerázové řetězové reakce v reálném čase) umožňující i semikvantitavní stanovení množství prokazované DNA sekvence ve vzorku. Průkaz DNA se provádí z nasopharyngeálních stěrů (viz.obrázek kultivace) odebraných pomocí odběrové soupravy, která obsahuje flexibilní tampón s dakronovým vláknem (Copan) + odběrové médium (eSwab, Copan) . Tuto odběrovou soupravu distribuuje rovněž Zdravotní ústav lékařům zdarma. Odběr pro průkaz DNA se provádí stejným postupem a za stejných podmínek jako odběr pro kultivační vyšetření.

Odběrová souprava určená k PCR vyšetření

Odebraný materiál se uchovává při pokojové teplotě.

Ze sérologických vyšetření nabízejí laboratoře oddělení imunologie a alergologie vyšetření protilátek proti B. pertussis i B. parapertussis aglutinační metodou a vyšetření protilátek proti toxinu B.pertussis(PT) ve třídě IgG a IgA metodou ELISA.

Sérologické vyšetření aglutinačních protilátek patří mezi tradiční, osvědčená a levná vyšetření v diagnostice infekce B. pertussis i B. parapertussis. V epidemiologických studiích korelují tyto protilátky dobře s expozicí vyšetřované populace B. pertussis. Korelace titru protilátek s konkrétní odolností jedince vůči infekci je však malá. K posouzení, zda se jedná o akutní infekci, je zapotřebí odběr dvou vzorků krve v intervalu 2-3 týdnů, takže pro klinika rozhodujícího se o léčbě u pacienta s akutními příznaky, má toto vyšetření jen omezený význam. V podstatě mu slouží jen pro zpětné potvrzení infekce u vyšetřovaného jedince a pomáhá při rozhodování o dalším postupu terapie při nestandardním průběhu onemocnění u komplikovaných případů. Za signifikantní je považována alespoň čtyřnásobná změna titruprotilátek, tzn., že byl-li první vzorek odebrán na počátku infekce, pak minimálně čtyřnásobný vzestup titru po 14 dnech až 3 týdnech u druhého vzorku.

PT je nejdůležitějším pertussovým antigenem a je zodpovědný za mnoho biologických aktivit B. pertussis. Podobně jako u aglutinačních protilátek je velmi obtížné z jednoho vyšetření určit, zda jde o akutní infekci B. pertussis, vyjma nálezu velmi vysokých koncentrací IgG protilátek a je doporučováno vyšetřovat párové vzorky sér s intervalem min. 14 dní. Sporný je zatím význam a interpretace nálezu protilátek proti PT ve třídě IgA. Sérologickými testy nelze rozlišit protilátky postvakcínační a protilátky vytvořené v důsledku akutní infekce.

K sérologickým vyšetřením se odebírají 3 ml normální srážlivé krve.

Závěry

 • Kultivace: vyšší specifičnost (zlatý standard), odběr před zahájením podání antibiotik, potřebujeme živé bordetely, výsledek do 7 dnů.
 • PCR: vyšší citlivost, nepotřebujeme živé buňky, možno i po zahájení léčby, výsledek do druhého dne.
 • U prvního vyšetření je vhodné kombinovat kultivaci s PCR.
 • PCR je nevhodná pro kontrolu léčby.
 • Sérologie slouží pro zpětné potvrzení infekce.

Kontakty:

Mikrobiologické a imunologické laboratoře CKL ZÚ se sídlem v Ostravě:

Kultivace Laboratoř bakteriologie Ostrava (oblast Ostrava) Mgr. Tereza Prokopová (596 200 425), Mgr. Iveta Popelková (596 200 425), laboratoř: 596 200 328, odběrové soupravy: 596 200 461.

PCR Oddělení molekulární biologie (MS kraj): Mgr.Jakub Mrázek (596 200 266, 774 979 456), zást. RNDr.Alena Kloudová (596 200 266, 603535749), laboratoř: 596 200 241, odběrové soupravy: 596 200 461.

Sérologie Oddělení imunologie a alergologie (MS kraj): RNDr.Alena Kloudová (596 200 266).

Použitá literatura:

 • M.Maixnerová a P.Křížová, Zprávy CEM (SZÚ, Praha) 2007; 16(2):82-83.
 • Loeffenholz M.J. a Sanden G.A.: Bordetella. Manual of Clinical Microbiology, 9.vyd., str.803-814, ASM 2007
Služby
klinických laboratoří
 
Easy To Read
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8
Web: zuova.cz